Skip navigation
Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en kleuters optimaal te stimuleren. Het programma kent een doorgaande leerlijn van de voorschoolse periode tot en met groep 4 van de basisschool.

De methodiek zorgt ervoor dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich niet vastbijten in een aanbod van taal- en woordenschatoefeningen, maar ook aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het begeleide en gestuurde spel van kinderen liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling voor jonge kinderen.

De opleiding is bestemd voor pedagogisch medewerkers in de peuter- en kinderopvang en voor leerkrachten onderbouw in het basisonderwijs.

Deelnemers zijn na de training in staat om
 • Een pedagogische basis en ontwikkelingsbevorderende interactie te creeëren
 • Een betekenisvol activiteitenaanbod en een rijke speel/leeromgeving te ontwerpen
 • Systematisch te begeleidenverschillende activiteiten te organiseren
 • Handelingsgericht te observeren, registreren en evalueren
 • Samen te werken met ouders
 • Samen te werken met collega’s
Werkwijze

Tijdens de training worden de pedagogisch medewerkers getraind en gecoacht op inhoud én praktijk. De theorie wordt direct gekoppeld aan het werk in de praktijk. Praktijkbezoeken aan de deelnemers door de trainer zijn een essentieel onderdeel van de training. Hierbij worden video- of foto-opnames gemaakt. Deelnemers maken gedurende de training een portfolio waarin hun ontwikkeling en leerervaringen zichtbaar worden. Aan de hand van dit portfolio wordt een eindgesprek gevoerd.

Pedagogisch medewerkers ontvangen na afronding van de training (bij voldoende aanwezigheid en voldoende bevonden portfolio) het certificaat ‘Startblokken in de kinderopvang’.
 
Tijdsinvestering

De scholing omvat 65 contacturen, opgebouwd uit: 48 uren voor de studiebijeenkomsten (16 bijeenkomsten van 3 uur), 16 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek) en 1 uur voor het portfoliogesprek. Zelfstudie: 1,5 uur per studiebijeenkomst voor het lezen van boek en artikelen (24 uur), 1 uur voorbereiding per groepsbezoek (16 uur) en 1 uur per studiebijeenkomst voor werken aan het portfolio (16 uur).

Hercertificering

Sinds 2015 is een hercertificeringstraject verplicht voor het behoud van het VVE-certificaat Startblokken van Basisontwikkeling, zodat pedagogisch medewerkers op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten en blijven werken aan de inhoudelijke kennis en eigen vaardigheden. Over een periode van drie jaar zijn de deelnemers verplicht één bijeenkomst over observeren en registreren te volgen. Daarnaast kunnen zij kiezen uit twee van de volgende bijeenkomsten:
 • Verdieping en verbreding in het observeren en registeren.
 • Ouderbetrokkenheid en VVE.
 • Een rijke speelleeromgeving
 • Ontwikkelingsgericht werken.
 • Interactievaardigheden.
 • Buitenspel
Startblokken van Basisontwikkeling is als erkend VVE programma opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi
Hanneke van Gelder

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Hanneke van Gelder of bel ons.

Onze andere projecten

Volg ons op