Skip navigation

Stichting Aanzet, gevestigd aan Van Beethovensingel 126, 3133 EA Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Aanzet
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen
T 31 10 23 22 111
E info@stichtingaanzet.nl
W www.stichtingaanzet.nl

Persoonsgegevens 

Stichting Aanzet verwerkt de volgende persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Stichting Aanzet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
 • Nationaliteit
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag?

Stichting Aanzet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbod
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Stichting Aanzet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Aanzet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Aanzet) tussen zit. Stichting Aanzet gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Synergie voor de verwerking van acquisitie, facturatie, loon- en personeelsadminstratie en relatiebeheer door

REAT Groenendijk voor de verwerking van loonadministratie.
De Goudse en Arboned voor de verwerking ziekteverzuim.
Hoe lang we bewaren we persoonsgegevens

Stichting Aanzet bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Aanzet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Aanzet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

De website van Stichting Aanzet gebruikt voor publieke bezoekers alleen cookies ten behoeve van caching (lokale opslag) en Google Analytics.

Beveiliging

Stichting Aanzet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via c.post@stichtingaanzet.nl 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Aanzet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar c.post@stichtingaanzet.nl  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

Stichting Aanzet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie werken volgens het stappenplan van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Stichting Aanzet heeft twee aandachtsfunctionarissen aangesteld. Alle medewerkers van Stichting Aanzet hebben de training Meldcode gevolgd en hanteren deze bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.