Skip navigation

Alle medewerkers van Stichting Aanzet zetten zich in om de dienstverlening naar tevredenheid van opdrachtgevers en afnemers uit te voeren. Het kan voorkomen dat er iets mis gaat of dat u niet tevreden bent. U kunt dit kenbaar maken bij en bespreken met de directie van Stichting Aanzet.

Wanneer u een formele klacht wilt indienen kunt u de volgende stappen volgen:

Een klacht moet gericht zijn tegen een gedraging (handelen of nalaten) van Stichting Aanzet of een van haar medewerkers in de uitoefening van zijn/haar functie tegenover een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend met vermelding van:

  • naam en adres van de indiener;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.


De klager krijgt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging waarbij wordt meegedeeld hoe de verdere procedure zal verlopen en binnen welke termijn hij uitsluitsel zal krijgen. De klacht moet binnen 6 weken worden afgehandeld. Deze termijn kan met maximaal 4 weken worden verlengd. Van de verlenging van deze termijn wordt zowel de klager als degene waarop de klacht betrekking heeft op de hoogte gesteld.

De klacht wordt door de directie/management onderzocht. Daarbij kunnen klager en degene tegen wie de klacht zich richt zich laten horen. Daarvan kan worden afgezien als zij aangeven niet gehoord te willen worden. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Als dat nodig wordt gevonden kan ook aan anderen worden gevraagd mondeling of schriftelijk een verklaring af te leggen over de klacht.

Op basis van de bevindingen vormt de directie/management een oordeel en neemt eventueel de benodigde maatregelen om klachten in de toekomst te voorkomen. De directie/management stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek en de eventuele conclusie die de organisatie daaraan verbindt. Het verslag van het horen zit daarbij. Degene waarop de klacht betrekking had, zijn leidinggevende, directie/management en alle anderen die bij het onderzoek betrokken waren krijgen een afschrift van het oordeel.

Klager wordt erop gewezen, dat als hij niet tevreden is met de afdoening van de klacht hij zich kan richten tot mevr. J. Donkers (onafhankelijk persoon) judith@degrotelijnen.nl. Het oordeel van de onafhankelijk persoon is bindend. Stichting Aanzet zal de consequenties z.s.m. maar uiterlijk binnen 4 weken doorvoeren.

Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De klacht en de wijze van afhandeling zal worden geregistreerd en voor een termijn van 1 jaar worden bewaard.